Mediator odpowiada


Czy można ustanowić reprezentanta prawnego w mediacji?

Stroną mediacji jest zawsze osoba fizyczna lub osoba prawna. Strony w mediacji występują osobiście, za wyjątkiem mediacji gospodarczych – tam często strona występuje za pośrednictwem swojego przedstawiciela lub  pełnomocnika.

Trzeba pamiętać o tym, że przedstawiciel lub pełnomocnik powinien posiadać stosowne pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo.