Mediator odpowiada


Kiedy możliwa jest mediacja?

Mediacje zlecone przez strony sporu mogą być przeprowadzone w dowolnym czasie. Warunkiem koniecznym jest jedynie zgoda stron na mediację – bo jest to proces absolutnie dobrowolny.
Kwestia sporna może także zostać przekazana do mediacji z inicjatywy sądu podczas pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. W tym przypadku to sąd wskazuje osobę mediatora. Strony mają jednak możliwość wyboru mediatora według własnego uznania.

Sąd może skierować sprawę do mediacji tylko raz w trakcie trwania postępowania. Czas przeznaczony na zakończenie postępowania mediacyjnego to jeden miesiąc, ale na wniosek stron może on zostać przedłużony. Strony mają możliwość odstąpienia od mediacji w ciągu jednego tygodnia od momentu skierowania przez sąd sprawy do mediacji.
Postępowanie mediacyjne, zarówno zlecone przez strony, jak i przez sąd, może zostać zakończone przez strony na każdym jego etapie. Istotą mediacji jest bowiem dobrowolne przystąpienie do rozmów, a także akceptacja faktu, że do mediacji włącza się osobę trzecią – mediatora.