Mediacja

Ubi Concordia, ibi Victoria.
Gdzie zgoda, tam zwycięstwo.

Mediacja jest alternatywną – w stosunku do spraw kierowanych do sądu – metodą rozwiązywania sporów. Rozwiązywanie konfliktu na drodze sądowej daje nam alternatywę przegrany – wygrany. To sąd, a nie strona konfliktu, decyduje o jego rozwiązaniu, narzucając arbitralne postanowienie.

Mediacja proponuje alternatywę wygrany – wygrany. O rozwiązaniu sporu decydują jedynie jego strony. Umożliwia bezpośredni, aktywny udział w szukaniu dróg porozumienia i wypracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron.

Istotą mediacji jest udział bezstronnej, w żaden sposób niezaangażowanej w konflikt osoby trzeciej – mediatora. Mediator nie ocenia, nie wskazuje rozwiązań, nie wyraża swoich opinii, a więc zachowuje pełen dystans w stosunku do stron i przedmiotu konfliktu. Jego rola sprowadza się do identyfikacji przedmiotu sporu, określenia interesów i stanowisk każdej ze stron procesu mediacyjnego i stworzenia odpowiedniej płaszczyzny porozumienia. Mediator umożliwia stronom wyrażenie emocji i oczekiwań. Czuwa nad przestrzeganiem zasad mediacji oraz – co najważniejsze – dba, aby wypracowane rozwiązanie faktycznie satysfakcjonowało obydwie strony konfliktu i było przez nie całkowicie akceptowane. Finalną czynnością działań mediatora może być wypracowanie pisemnej ugody według obowiązujących zasad.

Mediacja jest procesem całkowicie dobrowolnym – wola uczestnictwa w mediacji wszystkich stron konfliktu jest warunkiem koniecznym jej rozpoczęcia. Strony mogą w dowolnym momencie przerwać proces mediacyjnych bez jakichkolwiek skutków prawnych swojej decyzji.

O wyższości polubownego rozwiązania sporu w drodze mediacji nad sprawą sądową decydują:

 • Nieformalny charakter procesu
  Mediacje odbywają się w kameralnych warunkach, bez jakiegokolwiek udziału osób trzecich, z dala od atmosfery sądowych korytarzy.
 • Poufność
  Sesje mediacyjne nie są w żaden sposób rejestrowane. Nawet jeśli mediator sporządza w trakcie ich trwania notatki, są one przeznaczone wyłącznie na jego własny użytek i zgodnie z etyką zawodową są niszczone po zakończeniu spotkań. Każde zdanie wypowiedziane przez strony jest objęte klauzulą poufności.
  Jeśli końcowym efektem mediacji jest pisemna ugoda, znajduje się w niej tylko to, co strony chcą zapisać.
 • Poprawa relacji
  Już sama zgoda na udział w procesie mediacyjnym może zmniejszyć dystans pomiędzy stronami. Dyskretna atmosfera i bezstronna osoba mediatora stwarzają przestrzeń do pojednania i gotowości do rozmów. Oddanie sprawy do sądu, a więc jej upublicznienie, zaangażowanie w nią osób trzecich (prawników, świadków, biegłych) w wielu przypadkach powoduje pogłębienie konfliktu i wzrost napięcia.
 • Oszczędność czasu
  Sprawy sądowe potrafią ciągnąć się latami, pozostawiając przedmiot sporu w zawieszeniu. Oddanie sprawy do mediacji, to ogromna szansa na szybkie, kulturalne i bezstresowe rozwiązanie problemu.
 • Oszczędność pieniędzy
  Choć sesje mediacyjne są płatne, ich cena stanowi jedynie ułamek kosztów ponoszonych w trakcie tradycyjnego procesu sądowego (honoraria adwokackie, koszty sądowe, opinie biegłych, opłaty administracyjne, straty wynikające z nierozwiązania sporu etc.). Koszty mediacji są wprost proporcjonalne do jej trwania.
 • Satysfakcja stron
  W wielu przypadkach oczekiwanie na werdykt sądu rodzi niepewność co do pozytywnego orzeczenia dla strony. Czasami pozytywne (dla jednej ze stron ) rozwiązanie sprawy daje niski poziom satysfakcji (czas trwania postępowania, stres etc.). Rozwiązanie wypracowane w trakcie procesu mediacyjnego to gwarantowane zyski w postaci oszczędności czasu i pieniędzy, zniesienia barier komunikacyjnych, dużej satysfakcji, a także eliminacji stresu. W sądzie jedna ze stron przegrywa, pozostaje z poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości. W mediacji są tylko wygrani.

Jak wygląda proces mediacyjny?

 1. Zgoda obydwu stron na osobę mediatora.
 2. Zawarcie umowy o mediację.
 3. Sesja otwierająca – pozwala zorientować się w przedmiocie sporu.
 4. Sesje mediacyjne.
 5. W razie konieczności przerwa w mediacjach na konsultacje ze specjalistami.
 6. Ugoda.

Efekt mediacji – ugoda – zaakceptowana przez każdą ze stron w obecności mediatora, zgodna z  zasadami prawa, może być przedłożona w sądzie celem jej zatwierdzenia. Jeśli nie uchybia obowiązującym w Polsce przepisom prawnym, zostanie zaakceptowana przez sąd jako ostateczny sposób rozwiązania konfliktu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz lub skorzystaj z naszego poradnika.

Zapraszamy!

Mediacje gospodarcze, mediacje rodzinne Kraków

Do góry strony^